Privacyreglement van BABA-reizen

Uw persoonsgegevens en uw privacy in ons bedrijf
(Klik HIER voor een printvriendelijke versie van dit reglement in pdf)

Algemeen
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is er ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

BABA-reizen
In ons bedrijf kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om overeenkomsten met u te kunnen afsluiten en nodig voor het financieel afhandelen van de overeenkomsten. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn als u op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten en aanbiedingen van BABA-reizen. (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief). Als u deelneemt aan buitenlandse reizen kunnen uw gegevens worden gevraagd om een passagierslijst samen te stellen. Het hebben van zo`n lijst is in enkele gevallen verplicht. (bijvoorbeeld als u met de ferry naar Engeland wilt reizen).

De plichten van BABA-reizen
BABA-reizen is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in het bedrijf plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet het bedrijf als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor afsluiten van overeenkomsten;
  • voor doelmatig beheer zoals financiële afhandeling van overeenkomsten
  • voor informatievoorziening aan klanten (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief)
  • voor het maken van passagierslijsten voor buitenlandse reizen
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door dat dit op de overeenkomst die u krijgt aangeboden staat vermeld, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers van BABA-reizen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of de voorgeschreven wettelijke bewaarplicht (bijvoorbeeld door de fiscus)

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een E-mail  kenbaar maken aan BABA-reizen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Alle medewerkers van BABA-reizen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking gesteld.  Personen, bedrijven of instellingen die door BABA-reizen worden ingeschakeld om administratieve handelingen te verrichten (bijvoorbeeld een boekhouder of accountant) hebben allen een verwerkingsovereenkomst met BABA-reizen, waarmee gegarandeerd is dat ook zij persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk en volgens de regels van de AVG behandelen.

 

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Dan gaat BABA-reizen hierover graag met u in gesprek.